News

2019


Winner of BioASQ Competition Task 7a: Large-Scale Online Biomedical Semantic Indexing (Batch 2& Batch 3)

Fudan team: Zihan Zhang, Suyang Dai, Ronghui You, Hong Zhou, Shanfeng Zhu


Winner of BioASQ Competition Task 7b: Biomedical Semantic QA (PHASE B- IDEAL: BATCH 1, BATCH 2, BATCH 3, BATCH 4 & BATCH 5)

Fudan-Atypon team Shuaidong Jiao, Li Huang, Dengshi Chen, Ruixin Chen, Hong Zhou, Shanfeng Zhu


2018


Dr. Shanfeng Zhu was invited to join the UniProt Scientific Advisory Board (SAB)


Winner of CAFA3 Challenge

Shanfeng Zhu, Ronghui You, Zihan Zhang, Suyang Dai, Shuwei Yao


Winner of BioASQ Competition Task 6a: Large-Scale Online Biomedical Semantic Indexing (Batch 1& Batch 2)

Fudan team: Suyang Dai, Ronghui You and Shanfeng Zhu


Winner of BioASQ Competition Task 6b: Biomedical Semantic QA (PHASE B- EXACT: BATCH 2; PHASE B- IDEAL: BATCH 1, BATCH 2, BATCH 3 & BATCH 4)

Fudan team: Shuaidong Jiao, Ronghui You, Shuwei Yao, Linyang Li and Shanfeng Zhu


2017


Winner of BioASQ Competition Task 5a: Large-Scale Online Biomedical Semantic Indexing

Fudan team: Suyang Dai, Ronghu You and Shanfeng Zhu


Winner of BioASQ Competition Task 5b: Biomedical Semantic QA

Fudan team: Shuaidong Jiao, Ronghu You, Shuwei Yao and Shanfeng Zhu


Winner of BioASQ Competition Task 5c: Funding Information Extraction From Biomedical Literature

Fudan team: Suyang Dai and Shanfeng Zhu


2016


Winner of BioASQ Competition Task 4a: Large-Scale Online Biomedical Semantic Indexing

Fudan team: Shengwen Peng, Ronghu You and Shanfeng Zhu


2015


Winner of BioASQ Competition Task 3a: Large-Scale Online Biomedical Semantic Indexing

Fudan team: Shengwen Peng, Shanfeng Zhu


2014


Second Place of BioASQ Competition Task 2b Phase A(Batch 2, Batch 3): Biomedical Semantic QA

Fudan team: Beichen Wang, Shanfeng Zhu


2011


2009