Member


Current PhD students

Junning Gao

4th Year, Computer Science

Ziye Wang

1st Year, Computer Science

Current Master students

Yu Qiao

3rd Year, Computer Science

Ronghui You

3rd Year, Computer Science

Yisong Zhang

3rd Year, Computer Science

Shuaidong Jiao

2nd Year, Computer Science

Suyang Dai

2nd Year, Computer Science

Jieyao Deng

1st Year, Computer Science

Zihan Zhang

1st Year, Computer Science

Zhirui Liao

1st Year, Computer Science

Junjian Liu

1st Year, Computer Science

Undergraduate Students

Shuwei Yao

Computer Science

Lab Alumni

Xihao Hu

PhD student in CUHK

Liangming Zhang

SPDB

Jun Gu

China Financial Futures Exchange

Gang Shu

China Financial Futures Exchange

Xiaodong Zheng

MediaV Inc.

Xiaodong Chen

Microsoft ARD

Hao Ding

Discover

Yicun Chen

Dianping Inc.

Linyuan Guo

China Financial Futures Exchange

Yichang Xu

Alibaba

Jing Zhou

Alibaba

Dongliang Wu

JingDong

Qinjun Yuan

Qian Lv

Morgan Stanley

Chen Luo

China Financial Futures Exchange

Beichen Wang

DeNA

Zhengfang Mou

Quantitative Trading

Shengwen Peng

YITU